Чавдар Добрев, професор, д-р на изкуствознанието, завършил Будапещенския университет. Автор е на монографичните книги: „Лирична драма“, „Забранените плодове на познанието (Емилиян Станев)“, „Реализмът на Вахтангов“, „Всекидневният Леон Даниел“ и др. Публикувал е книги с публицистика: „И видях друг звяр“ (Московски дневник), „Проиграната демокрация“, „Театърът перестройка“, „Харта на унгарския социалдемократ и българската пътека“. Автор е на стихосбирките „Окосена болка“, „Сфера“ и „Камбанен свод“. Превел е избраните творби на най-значимия унгарски поет през ХХ век Ендре Ади „Начело на мъртвите“.

РУБИКОНЪТ 10 ЯНУАРИ - първа част

Брой 2, Февруари 2007

Пре­дис­ло­вие към де­сет­го­диш­ни­на­та от ан­ти­дър­жав­ния прев­рат на 10 яну­а­ри 1997 г.


Изминаха де­сет го­ди­ни от 10 яну­а­ри 1997 г. - де­ня, ко­га­то бе на­пад­нат и опо­жа­рен пар­ла­мен­тът на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия и фак­ти­чес­ки под­си­гу­ре­на на­сил­с­т­ве­на­та смя­на на за­кон­но из­б­ра­на­та из­пъл­ни­тел­на власт и раз­пус­ка­не­то на 37-ото На­род­но съб­ра­ние. Та­зи да­та е от осо­бе­но зна­че­ние в но­ва­та ис­то­рия на Бъл­га­рия, тъй ка­то след нея нас­тъ­пи­ха кар­ди­нал­ни про­ме­ни в об­щес­т­ве­но-по­ли­ти­чес­кия жи­вот, на­ло­же­на бе­ше но­ва ге­ос­т­ра­те­ги­чес­ка ори­ен­та­ция на стра­на­та, ко­я­то пре­о­бър­на об­ли­ка на тра­ди­ци­он­на­та ни вън­ш­на по­ли­ти­ка през ХХ в., на­со­ки­те в кул­тур­но-ис­то­ри­чес­ки­те ан­га­жи­мен­ти на бъл­га­ри­на през ве­ко­ве­те.

Стран­но е днеш­но­то еди­но­ду­шие на дей­ци­те на БСП и на дес­ни­ца­та във връз­ка с 10 яну­а­ри 1997 г. ка­то зна­ме­на­те­лен ден, в кой­то на­род­ни­ят про­тест дос­ти­га връх­на­та си точ­ка сре­щу ед­на...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови