РУБИКОНЪТ 10 ЯНУАРИ - втора част

Брой 2, Февруари 2007
По­ли­ти­ка­та на то­тал­ния ком­п­ро­мис в све­та на гло­ба­лиз­ма

Ще за­дър­жа мал­ко по-под­роб­но вни­ма­ни­е­то вър­ху ня­кои про­ме­ни, нас­тъ­пи­ли след фев­ру­а­ри 1997 г. в дей­ност­та на БСП, как­то и в об­що­дър­жав­на­та по­ли­ти­ка.
Пре­ди всич­ко то­га­ва за­поч­на ин­тен­зив­на смя­на на вън­ш­но­по­ли­ти­чес­кия курс. Ле­ви­ца­та прес­та­на да опо­ни­ра на пре­зи­ден­та Сто­я­нов, кой­то пър­ви за­го­во­ри за но­ва­та ге­о­по­ли­ти­чес­ка ори­ен­та­ция - иде­ал на Бъл­га­рия. Соц­пар­ти­я­та въз­п­рие те­за­та, че ако Бъл­га­рия ис­ка да прос­пе­ри­ра, тя тряб­ва да се “съг­ла­си” с участ­та си на са­те­лит на све­тов­ния хе­ге­мон.

Дес­ни­ца­та още след 1989 г. за­я­ви яс­но сво­я­та ат­лан­ти­ко-ев­ро­пейска ори­ен­та­ция. БСП оба­че дъл­го вре­ме лъ­ка­ту­ше­ше меж­ду обя­вя­ва­не­то на Ру­сия за стра­те­ги­чес­ки пар­т­ньор и фак­ти­чес­ко­то си прид­виж­ва­не към за­пад­ния свят. В на­чал­ния пе­ри­од след фев­ру­а­ри 1997 г. ръ­ко­вод­с­т­во­то на соц­пар­ти­я­та нак­ло­ни вез­ни­те към Ев­ро­па и Ев­ро­пейс­кия съюз за смет­ка на от­с­лаб­ва­не на от­но­ше­ни­я­та с Рус­ка­та фе­де­ра­ция. Ед­ва на вто­рия етап - в края на 90-те и на­ча­ло­то на но­вия ХХI век - от­к­ро­ве­но се на­ло­жи ори­ен­та­ция, иден­тич­на с та­зи на Съ­ю­за на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли: глав­ни­ят стра­те­ги­чес­ки...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови