РУБИКОНЪТ 10 ЯНУАРИ - трета част

Брой 2, Февруари 2007
10 яну­а­ри 1997 г. и не­го­ви­те ал­тер­на­ти­ви

10 яну­а­ри 1997 г. се оказ­ва важ­на ис­то­ри­чес­ка да­та, ко­я­то до­ве­де до кар­ди­нал­ни про­ме­ни във вън­ш­на­та по­ли­ти­ка на Бъл­га­рия и до ста­би­ли­зи­ра­не на оли­гар­хич­ния ка­пи­та­ли­зъм вът­ре в стра­на­та. То­ва е яс­но и по то­зи пункт не би тряб­ва­ло да се под­да­ва­ме на су­бек­тив­ни­те си же­ла­ния.

Не виж­дам в близ­ко бъ­де­ще пер­с­пек­ти­ви за друг път на ис­то­ри­чес­ко раз­ви­тие. Глав­но­то дейс­т­вие ве­че се със­тоя! Раз­би­ра се, въз­мож­ни са прид­виж­ва­ния в ед­на или дру­га по­со­ка, но те ня­ма да ко­ри­ги­рат ос­нов­ни­те па­ра­мет­ри на об­щес­т­ве­на­та си­ту­а­ция. Но­ви­ят елит и след при­е­ма­не­то на стра­на­та в Ев­ро­пейс­кия съ­юз ня­ма да нап­ра­ви ре­ши­тел­ни стъп­ки към пре­къс­ва­не на пъп­на­та си връв със САЩ - дър­жа­ва­та хе­ге­мон. А и да ис­ка - ед­ва ли то­ва ще бъ­де по въз­мож­нос­ти­те му.

Спе­ци­ал­но ще от­бе­ле­жа ед­на осо­бе­ност на про­це­са: в бъл­гар­с­ка среда аме­ри­кан­с­ка­та ин­ва­зия ще про­ник­ва чрез въз­дейс­т­ви­е­то на уп­рав­ля­ва­щи­те кръ­го­ве на Ве­ли­коб­ри­та­ния, ко­и­то и през след­ва­щия пе­ри­од ще из­пъл­ня­ват фун­к­ци­я­та си на пос­ред­ник.

В нас­то­я­ща­та пуб­ли­ка­ция ня­мам на­ме­ре­ния да обоб­ща­вам пос­ле­до­ва­тел­но всич­ки ас­пек­ти на ис­то­ри­чес­ка­та...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови