Борис Борисов е роден през 1982 г. в Кюстендил. Понастоящем е докторант по съвременна философия в СУ. Темата на дисертационния му труд е “Проблемът за метафизиката у Кант и Хайдегер”. Научните му интереси са в областта на класическата и съвремен-ната немска философия и философията на политиката.

НОВАТА ПРОГРАМА НА БСП - път към обновлението или към унищожението на българската левица

Брой 2, Февруари 2007
Цел­та на нас­то­я­щия текст е раз­г­леж­да­не­то на осо­бе­но ак­ту­ал­ния проб­лем за не­об­хо­ди­мост­та от об­нов­ле­ние на ос­нов­ния до­ку­мент на БСП. Оче­вид­но е, че ана­ли­зът след­ва да за­поч­не с от­го­вор на въп­ро­са за­що въ­об­ще е нуж­на но­ва прог­ра­ма на пар­ти­я­та. При­е­май­ки те­за­та че “но­ви прог­ра­ми се пра­вят, ко­га­то в раз­ви­ти­е­то на све­та, на Ев­ро­па или на Бъл­га­рия нас­тъп­ват ра­ди­кал­ни про­ме­ни”1 , след­ва да ус­та­но­вим да­ли на­ис­ти­на съ­щес­т­ву­ват про­ме­ни в гло­ба­лен и на­ци­о­на­лен ма­щаб, ко­и­то да на­ла­гат прог­рам­но­то об­нов­ле­ние на сто­лет­ни­ца­та.

Днес е не­съм­не­но, че ед­на от фун­да­мен­тал­ни­те про­ме­ни в све­то­вен план е пре­хо­дът от ос­но­ва­на­та на тру­да ин­дус­т­ри­ал­на епо­ха към ос­но­ва­на­та на ви­со­ки­те тех­но­ло­гии пос­тин­дус­т­ри­ал­на епо­ха. Та­зи про­мя­на оба­че е адек­ват­но от­ра­зе­на и в се­га дейс­т­ва­ща­та прог­ра­ма на БСП “Но­ви вре­ме­на, но­ва Бъл­га­рия, но­ва БСП”, ко­я­то, как­то е из­вес­т­но, е про­дукт на Цен­тъ­ра за стра­те­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния, и най-ве­че на не­го­вия ръ­ко­во­ди­тел Алек­сан­дър Ли­лов. По­чер­кът на Стра­те­га яс­но ли­чи в кон­с­та­та­ции ка­то та­зи, че “чо­ве­чес­т­во­то из­вър­ш­ва пре­ход от ин­дус­т­ри­ал­но към сле­дин­дус­т­ри­ал­но об­щес­т­во. Оп­ре­де­ля­щи...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #4 Lidero 2007-03-14 12:12
Поздравления и аплодисменти за статията ти др. Борисов! Впечатлена съм от стила и задълбочеността на анализираният от теб проблем за нова програма на БСП! Радвам се, че има в редовете на БСП такъв млад член. Споделям напълно идеите и тезите, които развиваш в статията си. Правилен е въпроса който си поставил в заглавието "НОВАТА ПРОГРАМА НА БСП - път към обновлението или към унищожението на българската левица". Да, в зависимост кой път ще изберем дали обновление или сляпо и вкарано отново в рамка преди реален социализъм, а този път наречена социалдемокраци я ще зависи и бъдещето на БСП - дали ще остане като основен играч на политическата сцена или ще се пренесе на бунището на историята. Още веднъж поздравления и и очаквам с нетърпение продължението!
Цитиране
 
 
0 #3 Нако Стефанов - продължен 2007-03-08 12:08
А новите проекти за програма на така наречената "Българска социалистическа партия" ясно вече дават да се разбере, че това е партия на номенклатурния капитал, водещия капитал в условията на реаставрацията на "периферийн ия капитализъм" в българското общество.Тук може да се съгласим с автора, че несъмнено политиката на тази т.нар. "Социалисти ческа партия" е дясна или както той скромно казва "дясно-центристка". Що се отнася до "електоралн ите успехи" на тази партия те си имат няколко причини: 1. "Електоралн ата маса" на БСП се оказа като цяло най-лумпенизираната част на българското общество(лумпен е онзи индивид, който "работи" срещу собствените си социално-икономически интереси); 2. Още на "Кръглата маса" номенклатурната върхушка си избра такива "опоненти" сред така наречение "десни", че по-големи "идиоти" едва ли може да се измисли. Естествено, че подобни индивиди не можеха да проведат някакво сериозно партийно строителство и да станат и бъдат сериозна опозиция; 3.БСП направи всичко възможно по легален и не толкова легален начин, (включително формирането на една "джобна" и манипулирана партийка като т.нар. "Комунистич еска партия на България", начело с г-на Паунова) за да не се създаде в България реално ляво политическо формирование, което със самото си присъствие и функциониране ясно ще изобличава т.нар. "лява политика" на БСП; 4. "Бонзите" от БСП бързичко смениха "геополитич еския " си вектор Те днес са най-верни натовци и проамерикански настро ...
Цитиране
 
 
0 #2 Нако Стефанов 2007-03-08 12:05
Въпроси до автора: Откога стопанският растеж е станал "дясна ценност"?Въпросът не е в растежа като такъв, а в начина по-който се постига.Дали това става за сметка на такъв "кух растеж" , какъвто е сегашния, при който се отчита растеж на парична маса, която най-вече "изтича" при новосъздадената буржоазия. Но на практика масата население обеднява. И това най-вече се вижда във факта, че нараства външнотърговски ят дефицит. Безспорно една истинска лява партия трябва да се бори за стопански растеж. Но това трябва да бъде растеж, от който се възползва населението като цяло. А това най-вече става не за сметка на "преразпред еление", а за сметка на динамичното развитие на стопански единици, които в една или друга форма са социализирани, т.е. работят за обществения интерес, а не за частния интерес на една или друга социална група.При това при тях се следва да се въведат съвременни форми на управление, да се премахне "уравниловк ата", от която системата на "държавния социализъм" в Източна Европа не можа да се избави до самия си край. А също така да се осигури участие в управлението чрез различни форми. В случая с България навярно това следва да бъдат една или друга схема на "национални предприятия", които да не бъдат просто "държавни", а именно "национални " или "народни". Но това е друг въпрос, на който няма време и място тук да се спираме. А новите проекти за програма на така наречената "Българска социалистическа партия" ясно вече дават да се разбере, че това е п ...
Цитиране
 
 
0 #1 Промяна 2007-02-27 16:36
върхушката която е начело на бСП превърна тази партия впартия на олгархичния криминален колониален капитал-нито един от самозваните лидери на БСП не е свестенбвсички знаят кои е първанов и как се докопа до президентското местобзнаят за неговата мафия която като октопод обхвана не само БСП но и страната.Програмата на тази мафия е мит, фасада,измама.БСП се наистина се нужда от промяна на ръководството и на програмат, от революционно премахване на криминалното политическо и икономическо престъпно статукво.
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови