Максим Мизов е до­цент, док­тор, за­вър­шил фи­ло­со­фия с про­фил со­ци­о­ло­гия в СУ “Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки”. Ра­бо­ти в об­ласт­та на ети­ка­та, по­ли­то­ло­ги­я­та, ет­но­ло­ги­я­та и ре­ли­ги­о­ло­ги­я­та. Ав­тор и съ­ав­тор на осем мо­ног­ра­фии и кни­ги, как­то и на по­ве­че от 130 на­уч­но-те­о­ре­ти­чес­ки сту­дии, бро­шу­ри и ста­тии. За­веж­дащ сек­ция в Цен­тъ­ра за ис­то­ри­чес­ки и по­ли­то­ло­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния.

ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ В ПОЛИТИКАТА - втора част

Брой 3, Март 2007
Ди­а­ло­гът и то­ле­ран­т­ност­та тряб­ва да са има­нен­т­ни харак­те­рис­ти­ки на вся­ко ис­тин­с­ко ля­во мис­ле­не

Ля­во мис­ле­не и дейс­т­вие, ко­и­то ре­ду­ци­рат или ели­ми­ни­рат ди­а­ло­га и то­ле­ран­т­ност­та, не са нор­мал­ни, пъл­но­цен­ни, ис­тин­с­ки и за­вър­ше­ни. Ка­то про­дукт и ин­с­т­ру­мент на ху­ма­нис­ти­чен етос, вся­ко ля­во мис­ле­не и дейс­т­вие тряб­ва по свой на­чин и със своя при­нос да да­ва прос­тор за фор­ми­ра­не, ут­вър­ж­да­ва­не и раз­ви­тие на ди­а­ло­га и то­ле­ран­т­ност­та. Ина­че по съ­щес­т­во е де­за­ву­и­ра­на, бла­ми­ра­на или взри­ве­на тях­на­та цен­нос­т­на ба­за, ори­ен­та­ция и ан­га­жи­ра­ност. Тък­мо за­що­то в дъл­бин­на­та ос­но­ва на все­ки ис­тин­с­ки, нор­ма­лен и пъл­но­це­нен ди­а­лог се спо­тай­ват и раз­вих­рят цен­нос­ти ка­то сво­бо­да­та и спра­вед­ли­вост­та. Ак­си­о­ма е, че за да бъ­деш ис­тин­с­ки ди­а­ло­ги­чен с раз­лич­ния, дру­гия и осо­бе­но с чуж­дия по­ли­ти­чес­ки опо­нент след­ва не са­мо да при­те­жа­ваш, но и пра­во­мер­но да из­пол­з­ваш сво­бо­да­та. При то­ва сво­бо­да­та тряб­ва да се раз­п­ре­де­ля и тъл­ку­ва по по­со­ка и на две­те стра­ни, ко­и­то учас­т­ват в ди­а­ло­га. Не мо­же да изис­к­ваш сво­бо­да за сво­и­те и съ­щев­ре­мен­но да про­во­ки­раш или прок­ла­ми­раш нес­во­бо­да за чуж­ди­те идеи, мне­ния, оцен­ки и по­зи­ции....


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор