Димитър Денков е доцент по история на класическата и съвременната философия, зам.-декан на Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Основните му интереси са в областта на философията на Новото време, логика и теория на идеологията. Има публикации на немски, руски, английски и френски. Преводач и редактор на основни трудове на Кант, Хегел, Бенямин, Ницше, Хайдегер, Х.-Г. Гадамер. Занимава се и с изследвания по теория на съвременното общество - медии, политическа идентификация, теория на политиката.

ИЗ­БО­РИ­ТЕ ЗА ЕВ­РО­ПАР­ЛА­МЕНТ И СИМ­П­ТО­МИ­ТЕ НА ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КА АПА­ТИЯ

Бр.5-6, Май-Юни 2007
Из­бо­ри­те на 20 май отек­на­ха в по­ли­ти­чес­кия жи­вот у нас зна­чи­тел­но по-сил­но, от­кол­ко­то пред­по­ла­га­ше тях­на­та не­пос­ред­с­т­ве­на цел: все пак се из­би­ра­ха - и то за не­пъ­лен ман­дат - са­мо 18 бъл­гар­с­ки пред­с­та­ви­те­ли в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент.

Тъй ка­то обаче това бя­ха не са­мо пър­ви­те об­щи из­бо­ри след при­е­мането на Бъл­га­рия в Европейския съюз, но и се слу­чи­ха по сре­да­та на ман­да­та на ко­а­ли­ци­он­но­то пра­ви­тел­с­т­во, те при­до­би­ха ви­со­ка сим­во­лич­на це­на. Тя бе под­си­ле­на и от ха­рак­тер­на­та за ме­ди­и­те пре­диз­бор­на ек­зал­та­ция. Та­зи нат­рап­ва­на дра­ма­тич­ност направи така, че да се гле­да на тях ка­то на жиз­не­но ва­жен из­пит, което до­ня­къ­де оп­рав­да из­пол­з­ва­не­то на поз­во­ле­ни и не­поз­во­ле­ни сред­с­т­ва уж за по-доб­ро пред­с­та­вя­не, но всъщ­ност за уреж­да­не на смет­ки, нес­вър­за­ни осо­бе­но със са­ми­те из­бо­ри.

В слу­чая то­ва още по­ве­че се от­ра­зи на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния, в ко­я­то по­тъ­на са­ма­та им цел. Тя всъщ­ност не мо­жа да се из­мък­не и след края им, за­що­то ре­зул­та­ти­те на­со­чи­ха пог­ле­ди­те от­но­во към при­пи­са­на­та им съд­бов­ност, про­ек­ти­ра­на то­зи път в бъ­де­ще­то. А там от­но­во ни­кой не ви­дя тъкмо ро­ля­та на на­ши­те пред­с­та­ви­те­ли в Ев­ро­пар­ла­мен­та. Те без­д­ру­го...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови