Христо Христов е ро­ден на 3 ав­густ 1956 го­ди­на в град Ел­хо­во. За­вър­шил е спе­ци­ал­ност­та “Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия” в СУ "Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки", ра­бо­тил е пос­ле­до­ва­тел­но във вес­т­ни­ци­те "Ма­ри­ца - из­ток", "Сеп­тем­в­ри", "Днес", "До­ми­но", Кон­ти­нент", "Стан­дарт", "Зе­мя", "Се­га", "Ду­ма" и "Ре­пуб­ли­ка”. В мо­мен­та е ко­рес­пон­дент на вес­т­ник "Па­ри" за Ста­ро­за­гор­с­ка об­ласт. Ав­тор на до­ку­мен­тал­но-пуб­ли­цис­тич­на­та кни­га "Стъ­па­ла към хо­ри­зон­та" и сбор­ни­ка "Ро­га­ти ра­бо­ти-би­ва­ли­ци от нас­то­я­ще­то". Член на СБЖ.

За ак­ци­за на до­маш­на­та шльо­ко­ви­ца, Вальо Топ­ло­то,Митьо Очи­те,кме­та-ге­не­рал, пен­си­о­нер­с­ки­те ми­тин­ги, су­ша­та и ки­ша­та или... КАК СЕ ПРАВЯТ ЕВРОИЗБОРИ ПО НАШЕНСКИ

Бр.5-6, Май-Юни 2007
"Как­ва я мис­лех­ме, как­ва ста­на?!" - въз­к­лик­на на фи­на­ла на пър­ви­те за Бъл­га­рия из­бо­ри за де­пу­та­ти в Ев­ро­пар­ла­мен­та про­вин­ци­а­лен наб­лю­да­тел, ак­ти­вист на БСП. Ка­за го чо­ве­кът с ис­к­ре­но учуд­ва­не от ре­зул­та­ти­те, ко­и­то по­не в он­зи къ­сен час на 20 май из­веж­да­ха на пър­ва по­зи­ция ДПС.

Точ­но в то­зи мо­мент ли­де­рът на дви­же­ни­е­то Ах­мед До­ган из­ре­че, че не се чув­с­т­вал съв­сем го­тов за чак та­къв то­вар. Са­мо де­то не се раз­б­ра да­ли го каз­ва се­ри­оз­но, или се ше­гу­ва.

А се за­поч­на, по­не от БСП, със за­яв­ка за ис­тин­с­ка ев­ро­пейс­ка кам­па­ния. С но­ви ли­ца в че­ло­то на лис­та­та. Ако при­е­мем, че Крис­ти­ян Ви­ге­нин и Или­я­на Йо­то­ва са све­жар­че­та. Са­мо де­то за­яв­ка­та си ос­та­на са­мо за­яв­ка. Що­то, до­ка­то стиг­не до вес­т­ни­кар­с­ки­те стра­ни­ци, и ве­че бе овър­то­ле­на в по­ре­ди­ца от скан­да­ли.

От "Що ги ня­ма сред кан­ди­да­ти­те Алек­сан­дър Ли­лов и Но­ра Ана­ни­е­ва?" през пла­ча за ак­циза вър­ху до­маш­на­та ра­кия, пен­си­о­нер­с­ките скан­ди­ра­ния за дос­той­ни ста­ри­ни, по­каз­ни­те раз­с­т­ре­ли на кмет и пред­се­да­тел на об­щин­с­ки съ­вет (съ­от­вет­но в Елин Пе­лин и Не­се­бър), арес­та на бур­газ­ли­я­та Митьо Очи­те, още по-по­каз­но­то до­веж­да­не в съ­да (не за при­съ­да, а за да да­де по­ка­за­ния!)...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор